Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

laptop

Czasem, z różnych przyczyn zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę o pracę. Warto jednak wiedzieć, jak prawidłowo się do tego zabrać, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Umowa o pracę – co i jak?

Umowę o pracę można wypowiedzieć słownie, telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Dla bezpieczeństwa jednak warto udokumentować stosownym wnioskiem o wypowiedzenie umowy. Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać miejscowość i datę, dane pracodawcy i pracownika, stosowny nagłówek, informację o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru, stron między którymi umowa została zawarta oraz okres wypowiedzenia, podpis pracownika oraz datę i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie.

3 sposoby

Umowę o pracę można rozwiązać na trzy sposoby: za porozumieniem stron, z wypowiedzeniem umowy i zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się rozwiązać umowę ze swoim pracownikiem musi on podać powód wypowiedzenia. Natomiast pracownik, który zdecydował się rozwiązać swoją umowę o pracę, może zrobić to bez podania powodu.

długopis

Okres trwania wypowiedzania regulują przepisy Kodeksu pracy. Zależy on od tego czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony oraz od tego, jak długo trwało zatrudnienie. Z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia możemy zetknąć się w przypadku zatrudnienia w danym miejscu pracy na okres krótszy niż 2 tygodnie. Miesięczny okres wypowiedzenia dotyczy osób zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy, natomiast 3 miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje osoby zatrudnione przez minimum 3 miesiące.

A jak to liczyć?

Dobrze jest wiedzieć również, jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy z czasem wypowiedzenia liczonym w tygodniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia przyjmuje się najbliższą sobotę po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku miesięcznego bądź kilkumiesięcznego okresu wypowiedzenia, jego początek liczy się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Istnieją pewne sytuacje, w których można rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Jedną z nich jest orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Kolejnym przypadkiem jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, którym może być niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie określonym w umowie bądź też niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

rece

Pamiętaj o podaniu przyczyn!

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno zawierać konkretne przyczyny rozwiązania umowy w tym trybie. Nie wymaga ono jednak akceptacji drugiej strony, jednak warto posiadać potwierdzenie dostarczenia wypowiedzenia. Dodatkowo, w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Planując wypowiedzenie umowy o pracę warto się do tego odpowiednio przygotować. Warto nie tylko przygotować odpowiedni dokument, ale również poczytać, jak powinno wyglądać to ze strony prawnej.

Przy współpracy z: http://kaliszewska.pl/