Organizacja sądowa w Polsce – sądy powszechne

sad

Podstawową jednostką zajmującą się sprawami sądowymi Polaków są sądy powszechne. To one wydają pierwsze oświadczenia i na najniższym poziomie rozstrzygają spory. To do jednego z takiego rodzaju sądów musimy się udać, gdy zgłaszamy sprawę, w której oskarżamy kogoś i chcemy uzyskać konkretny wyrok. Dlatego przyszedł czas na kilka słów o organizacji sądowej w Polsce i sądach powszechnych.

Czym jest sąd powszechny?

Sądy powszechne to sądy powołane ustawą o ustroju sądów powszechnych, które zajmują się sprawowaniem sprawiedliwości oraz wykonują różne zadania z zakresu ochrony prawnej. Są tworzone i likwidowane przez ministra sprawiedliwości na drodze rozporządzenia i jest osobą, która posiada bardzo szeroki – na gruncie polskim – zakres możliwości jeśli chodzi o tworzenie i likwidację placówek sądów powszechnych.

books

Rodzaje sądów w Polsce

Sądy powszechne w Polsce to sądy pierwsze instancji, choć w zależności od rodzaju sprawy, mogą pełnić funkcję sądów drugiej instancji. Ich podstawowy podział to:
A) Sądy rejonowe
B) Sądy okręgowe
C) Sądy apelacyjne
A – sądy rejonowe są najmniejszymi jednostkami sądowymi w Polsce. Ich działalność skupia się na orzekaniu pierwszej instancji w sprawach najmniejszej wagi. Są one najbliższe obywatelowi i tworzone są już dla jednej lub wielu gmin.
B – sądy okręgowe to sądy wyższe niż sądy rejonowe. Między innymi objawia się to w procesie wyboru przewodniczącego danego wydziału sądu rejonowego, którego dokonuje prezes sądu okręgowego. Sądy okręgowe w ściśle określonych sprawach wagi większej, np. zabójstwa, są sądami pierwszej instancji, natomiast dla spraw rozstrzyganych przez sądy rejonowe mogą stanowić instytucję sądu drugiej instancji. Ważne, że są tworzone tylko i wyłącznie dla takich regionów, które mają przynajmniej dwa sądy rejonowe.
C – sądy apelacyjne to z zasady sądy drugiej instancji dla orzeczeń sądów okręgowych oraz bywa, że dla orzeczeń sądów rejonowych. Są one sądami nadrzędnymi względem sądów okręgowych, ale nie w takiej formie jak okręgowe względem rejonowych. Nie ma więc tutaj między innymi ingerencji w wybór przewodniczących z danego sądu. Sądy apelacyjne tworzy się dla regionów przynajmniej dwóch sądów okręgowych.

court

Wewnętrzna organizacja sądów

Sądy powszechne dzielą się standardowo na wydziały. Kierują nimi przewodniczący, wybierani przez prezesów. Każdy z wydziałów zajmuje się inną tematyką, ale w każdym musi znajdować się choćby jeden wydział karny. Oprócz tego możemy znaleźć choćby wydział rodzinny czy cywilny. Co ważne, każdy przewodniczący wybierany jest na okres lat trzech, a tworzenie wydziałów może być szersze niż to, przewidziane w ustawie.
Sądy powszechne to sądy, z którymi stykamy się na co dzień. Dlatego znajomość ich organizacji może być nam pomocna, gdy będziemy zmuszeni w jakiś sposób mieć styczność z konkretnym wydziałem sądowym. Niezależnie od tego czy będzie to sąd rejonowy czy sąd okręgowy lub apelacyjny, jego struktura w ramach sądów powszechnych będzie dość podobna.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/.